×
ԱՐԺՈՒՅԹ Առք Վաճառք
USD 386 389
RUB 4.28 4.38
CHF 320 460
GEL 140 143
EUR 418 422
GBP 482 488
Responsive image

Փաստացի Տոկոսադրույքի Հաշվարկման Կարգ

Տրամադրվող վարկերի տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով`

որտեղ,

i  -  տարեկան փաստացի տոկոսադրույքն է
A - տրամադրվող վարկի սկզբնական գումարն է
n- վարկառուի կողմից վարկի մարմանն ուղղված վճարումների (ներառյալ վարկի գումար, տոկոսագումար, այլ վճարումներ) քանակն է
N - վարկի մարմանն ուղղված վերջին վճարի թիվն է
Kn- ցույց է տալիս վարկառուի կողմից վարկի ստացման պահին և վարկի գործողության ընթացքում հերթական n-րդ վճար(ներ)ի (վարկի գումար, տոկոսագումար, վարկային պայմանագրի գործողության ընթացքում վարկառուի կողմից կատարված բոլոր այլ վճարումներ) գումարը
Dn- ցույց է տալիս վարկի ստացման (վարկային պայմանագրի կնքման) օրվանից մինչև վարկի գումարի հերթական` n-րդ մարման օրը ներառյալ, ընդ որում վարկի տրամադրման օրը չի ներառվում հաշվարկում:

Տրամադրվող վարկերի տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկի օրինակ

Օրինակ 1.

- տրամադրվող վարկի գումար                       -   1.500.000 ՀՀ դրամ
- վարկի մարման ժամկետ                             -   24 ամիս
- տարեկան անվանական  տոկոսադրույք          -   22%
- վարկի մարման ձև                                      -   անուիտետ
- վարկի տրամադրման օրը վարկառուի կողմից կատարվող ծառայության վճարներ (միանվագ)`

 • վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար         -   10.000 ՀՀ դրամ
 • վարկային հայտի սպասարկման միջնորդավճար    -   15.000 ՀՀ դրամ

- վարկի տրամադրման հետ կապված վարկառուի կողմից   կատարված   այլ   միանվագ  վճարներ`

 • գույքի գնահատման միանվագ վճար              -  15.000 ՀՀ դրամ

Վերը նշված վարկի տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի մեծությունը կկազմի 27,94%:

Օրինակ 2.

- տրամադրվող վարկի գումար                    -   3.000.000 ՀՀ դրամ
- վարկի մարման ժամկետ                            -  36 ամիս
- տարեկան անվանական  տոկոսադրույք        -  21%
- վարկի մարման ձև                                      -  անուիտետ
- վարկի տրամադրման օրը վարկառուի կողմից կատարվող ծառայության վճարներ (միանվագ)`

 • վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար            -   10.000 ՀՀ դրամ
 • վարկային հայտի սպասարկման միջնորդավճար      -   24.000 ՀՀ դրամ

- վարկի տրամադրման հետ կապված վարկառուի կողմից   կատարված   այլ   միանվագ  վճարներ`

 • գույքի գնահատման միանվագ վճար              -  15.000 ՀՀ դրամ

Վերը նշված վարկի տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի մեծությունը կկազմի 24,64%:

Օրինակ 3.

- տրամադրվող վարկի գումար                         -   6.000.000 ՀՀ դրամ
- վարկի մարման ժամկետ                              -   48 ամիս
- տարեկան անվանական  տոկոսադրույք           -   19%
- վարկի մարման ձև                                      -   անուիտետ
- վարկի տրամադրման օրը վարկառուի կողմից կատարվող ծառայության վճարներ (միանվագ)`

 • վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար         -   10.000 ՀՀ դրամ
 • վարկային հայտի սպասարկման միջնորդավճար   -   42.000 ՀՀ դրամ

- վարկի տրամադրման հետ կապված վարկառուի կողմից   կատարված   այլ   միանվագ  վճարներ`

 • գույքի գնահատման միանվագ վճար              -  20.000 ՀՀ դրամ

Վերը նշված վարկի տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի մեծությունը կկազմի 21,57%:

Օրինակ 4.

- տրամադրվող վարկի գումար                        -     8.000.000 ՀՀ դրամ
- վարկի մարման ժամկետ                              -    54 ամիս
- տարեկան անվանական  տոկոսադրույք           -   18%
- վարկի մարման ձև                                      -   անուիտետ
- վարկի տրամադրման օրը վարկառուի կողմից կատարվող ծառայության վճարներ (միանվագ)`

 • վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար        -   10.000 ՀՀ դրամ
 • վարկային հայտի սպասարկման միջնորդավճար  -   56.000 ՀՀ դրամ

- վարկի տրամադրման հետ կապված վարկառուի կողմից   կատարված   այլ   միանվագ  վճարներ`

 • գույքի գնահատման միանվագ վճար              -  30.000 ՀՀ դրամ

Օրինակ 5 (հիփոթեքային վարկավորում)

- տրամադրվող վարկի գումար - 21,800,000 ՀՀ դրամ
- վարկի մարման ժամկետ - 240 ամիս
- տարեկան անվանական տոկոսադրույք – 7.5%
- վարկի մարման ձև - անուիտետ
- վարկի տրամադրման օրը վարկառուի կողմից կատարվող ծառայության վճարներ (միանվագ)`

 • վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար -5.000 ՀՀ դրամ
 • ապահովագրություն - 95,920.00 ՀՀ դրամ
 • վարկային հայտի սպասարկման միջնորդավճար - 152.600 ՀՀ դրամ

- վարկի տրամադրման հետ կապված վարկառուի կողմից կատարված   այլ   միանվագ  վճարներ`

 • գույքի գնահատման միանվագ վճար - 15.000 ՀՀ դրամ
 • Գրավի գրանցման վճար – 71,000 ՀՀ դրամ
 • Գրավի պայմանագրի նոտարակիան վավերացում – 20,000 ՀՀ դրամ

 

Վերը նշված վարկի տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի մեծությունը կկազմի 20,29%: